Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 4 μήνες

Μετά από 4 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 4 μήνες

Μετά από 4 μήνες

  • Προστέθηκαν 1.514 μοσχεύματα (3.112  τρίχες)

Βαθμίδα NW 5