Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

  • 18 ετών γυναίκα ασθενής

  • Προστέθηκαν 498 μοσχεύματα (1.236 τρίχες)

Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία