Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • Προστέθηκαν 835 μοσχεύματα (1.915 τρίχες)