Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

  • 33 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 838 μοσχεύματα (1,868 τρίχες)

NW Class 2
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία