Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 7 μήνες

Μετά από 7 μήνες

Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 7 μήνες

Μετά από 7 μήνες

Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

  • 22 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.346 μοσχεύματα (3.162 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία