Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • 35 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.006 μοσχεύματα (2.156 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Right After the Procedure