Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

  • 33 ετών άνδρας ασθενής

  • 2.504 μοσχεύματα (5.840 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία