Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • 23 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.522 μοσχεύματα (3.392 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία