Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • 27 ετών άνδρας ασθενής

  • Προστέθηκαν 1.337 μοσχεύματα (3.025 τρίχες)

Βαθμίδα NW 2
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία