Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • 24 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.657 μοσχεύματα (3.286 τρίχες)

NW Class 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία