Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • 26 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.213 μοσχεύματα (2.626 τρίχες)

NW Class 2
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία