Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • 43 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.536 μοσχεύματα (3.043 τρίχων)

Βαθμίδα NW 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία