Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

  • Προστέθηκαν 2.240 μοσχεύματα (4.360 τρίχες)

NW Class 3