Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 10 μήνες

Μετά από 10 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

  • 27 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.376 μοσχεύματα (2.809 τρίχες)

NW Class 5
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Right After the Procedure