Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

  • 32 ετών άνδρας ασθενής

  • 1,442 μοσχεύματα (2,338 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία