Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

  • 27 ετών γυναίκα

  • Προστέθηκαν 412 μοσχεύματα (493 τρίχες)