Πριν

Πριν

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν

Πριν

Την επόμενη ημέρα

Την επόμενη ημέρα

Πριν

Πριν

Την επόμενη ημέρα

Την επόμενη ημέρα

  • Giacomo Urtis

  • 35 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.433 μοσχεύματα (3.353 τρίχες)

NW Class 1
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία