Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν από τη DHI

Πριν από τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • 37 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 2.796 μοσχεύματα (6.564 τρίχες)

Βαθμίδα NW 5
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία